Life Tickets - KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Edarya Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi (kısaca “Life Tickets”) Olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 10. maddede yer alan “Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. maddede yer alan “İlgili Kişinin Hakları” kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, kapsamlarında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği gibi konularda siz müşterilerimizin kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin sahip olduğu hakları ile ilgili bilgilendirmede bulunacağız.

Life Tickets olarak, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Life Tickets ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Life Tickets tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Üye kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden bilet alımı yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizin internet sitesini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin maksimum fayda sunması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
 • Resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin ve hukuki süreçlerin takibi ve icrası,
 • İnternet sitesini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Life Tickets tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Life Tickets’ın kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Life Tickets tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Life Tickets’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Life Tickets’ın çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,
 • Reklam amaçlı fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi konularında gerektiği ölçüde ve ölçülülük ilkesine uygun olarak işlenebilecektir.
Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

Hangi kişisel bilgileri topluyoruz?

İşbu Politika ve arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi (gerekli olduğu ölçüde)
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Edarya Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi ve bağlı bulunduğu grup şirketleri, şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler; Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere etkinlik organizatörleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir?

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Güvenlik ve Gizlilik

Şirket tarafından toplanan Kişisel Verileriniz’in güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra gerekli düzeyde güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verileriniz’in şirket tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Life Tickets, Kişisel Veriler’i korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme GPDR’de düzenlenen “Unutulma Hakkı” gereği kişisel verilerinin silinmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Life Tickets’a iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya destek@lifetickets.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel bilgilerimin etkinlik organizatörü ile (işbu etkinliği düzenleyen veya etkinliğin bir parçası olan kurum veya şahıslar) güvenlik amaçlı ya da başkaca ticari amaçlarla paylaşılmasına ve bilgilerimin paylaşılacağı etkinlik sahibi organizatörün benimle iletişime geçmesine izin veriyorum.

İlaveten, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere Şirketiniz ya da onay verdiğim diğer ilgililer nezdinde kayıt altına alınarak saklanacağını biliyorum. Etkinlik organizatörünün gizlilik politikaları çerçevesinde, dilediğim herhangi bir zamanda, etkinlik organizatörünün benimle irtibata geçmemesini de isteyebilirim. Bu seçimi yaparken, Life Tickets Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi Kuralları ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını da dikkatlice okuduğumu belirtirim.
00:00:00:31ms